Üldtingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad olukordades, kus klient (edaspidi "Klient") ostab Faunatar Finland Oy (edaspidi “Faunatar”) kuuluvast kauplusest kasside, koerte, roomajate, küülikute ja näriliste, aga ka lindude hooldus- ja hoiuteenuseid. Sellisteks teenusteks on näiteks puhkusehoid, erinevad hooldused: hambahooldus, küünte lõikamine või karvkatte hooldusteenused (edaspidi „Teenus“). Faunatari pakutavad teenused ei ole veterinaar- ega meditsiiniteenused.

 

2. Teenuse vormistamine

Alustuseks vormistatakse Kliendi ja kaupluse vahel eraldi leping iga teenuse kohta, kus lepitakse kokku teenuse detailne sisu. Üldreeglina sõlmitakse käesolev leping kirjalikult. Klient saab broneerida aja kauplust külastades, kauplusesse helistades või veebipõhise broneerimissüsteemi kaudu, kui see on kasutusel.

 

3. Teenuse osutamine

Faunatar teostab teenust kokkulepitud ajal. Kui Klient toob oma lemmiklooma teenindusse, koostatakse individuaalne hooldusteenuse plaan. Sel hetkel on Faunataril õigus oma äranägemise järgi keelduda Teenuse pakkumisest kui ta leiab, et on oht, et lemmikloom ei sobi kõnealuse Teenuse jaoks. See kehtib ka siis, kui lemmikloom pole Faunatari arvates Teenuse alustamiseks valmis. See tähendab näiteks olukorda, kus lemmikloom ei ole teenindusse toomisel sellises seisukorras, milles oli varasemalt kokku lepitud. Sama kehtib ka olukordade kohta, kus Kliendi eelnev teave looma kohta ei ole õige või kus Kliendi ootused Teenuse lõpptulemusele on erinevad Faunatari omast. Samuti võib Faunatar oma äranägemise järgi keelduda Teenuse osutamisest olukorras, kus loom ei ole Kliendile tavaline lemmikloom ning omab suuremat väärtust. See tähendab näiteks olukordi, kus loomaga teenitakse raha, ta on professionaalses kasutuses (nt kelgu- või politseikoerana) või loom on abi- või juhtkoer, mille tõttu võib lemmikloom omada teistsugust tähendust kui see, mis lemmikloomal tavaliselt on.

 

4. Kliendi kohustused

Klient vastutab selle eest, et tal oleks seaduslik õigus saada lemmikloomale teenust. See tähendab lemmiklooma omanikuks olemist või muud seaduslikku õigust. Lisaks vastutab ta selle eest, et Kliendi poolt Teenuse osutamiseks eelnevalt antud andmed lemmiklooma kohta ja Kliendi kontaktandmed oleksid õiged. Klient tagab, et tema või tema volitatud isik on kogu teenuse ajal telefoni teel kättesaadav, et saaks arutada võimalikke teenuseplaani muudatusi.

Samuti vastutab klient selle eest, et lemmikloomal ei oleks teenindusse toomisel parasiite ja ta ei põeks ühtegi nakkushaigust. Kui loom on teenindusse toomisel haigestunud nakkushaigusesse või avastatakse, et ta on toonud parasiite, vastutab Klient täielikult Faunatari ja kolmandate isikute haigusest või parasiitidest põhjustatud kulude ja kahjude eest. Samuti garanteerib Klient, et loom on Teenuse kasutamiseks sobiv (nt tema käitumise põhjal) ning Faunatarile on antud kogu vajalik teave, mis võib olla Teenuse osutamiseks oluline. Selline teave võib olla näiteks info lemmiklooma käitumishäire või selle kohta, et lemmikloomal on südame- või puusakahjustus või mõni muu selline haigus, mida ei saa teistele loomadele või inimestele edasi anda, kuid mis võib olla oluline info lemmikloomale Teenuse osutamisel. Klient vastutab, et lemmikloomale tehtud vaktsiinid on kehtivad vastavalt Põllumajandus- ja Toiduameti soovitustele. Klient vastutab oma lemmiklooma toomise eest teenindusse kokkulepitud ajaks ja vajaliku varustusega. Pärast Teenuse lõppu on Kliendi kohustus tagada, et tema või tema poolt volitatud isik tuleks lemmikloomale kokkulepitud ajal järgi. Kui Klient hilineb, on ta kohustatud teavitama Faunatari hilinemisest kohe, kui hilinemine on teada ning Faunataril on õigus nõuda Kliendilt hilinemise tõttu tekkinud kulud, näiteks lemmiklooma hoidmisega kaasnevad lisakulud.

Küll aga pole Faunataril kohustust pidada looma, kellele pole järele tuldud. Kui Klient ei tule loomale hiljemalt samal päeval ja kokkulepitud viisil järgi Teenust pakkuva kaupluse lahtiolekuaegadel, on Faunataril õigus käituda nii, nagu oleks loom leitud loom (nt toimetada loom varjupaika). Kulude eest vastutab sel juhul Klient.

5. Teenuse hinnad

Teenuse broneerimisel teatab Faunatar kliendile umbkaudse hinna Teenuse eest. Mõnel standartsel juhul võib see osutuda ka lõplikuks hinnaks. Enne Teenuse osutamist lepivad Faunatar ja Klient ühiselt kokku teenusplaanis ning Faunatar täpsustab hinna vastavalt kehtivatele hinna määramise kriteeriumidele. Teenuse lõplik hind määratakse vastavalt alltoodud tingimustele. Kui Teenust ei ole võimalik osutada ettenähtud aja jooksul, mis on tavaliselt piisav Teenuse täitmiseks ja see on tingitud lemmikloomast (nt lemmiklooma ebatavaline käitumine), on Faunataril õigus nõuda Kliendilt tasu Teenuse täishinnast sõltumata. Kui Kliendile on lemmiklooma hooldusele toomisel teatatud Teenuse osutamise hinnaprognoos ning lõpptulemuse saavutamine põhjustab Faunatarile ettenägematuid lisakulutusi (nt looma hoidmine vms), võib Faunatar Kliendilt küsida lisatasu.

Lõplik hind ei tohi aga ületada 15 protsenti algsest kalkulatsioonist. Kui Faunatar avastab Teenuse osutamise käigus, et on asjakohane teha täiendavaid töid, mis ei sisaldu kokkulepitud Teenuses, püüab Faunatar Kliendiga telefoni teel ühendust võtta ja küsib Kliendilt luba täiendavate Teenuste teostamiseks. Kui Klienti ei ole võimalik kätte saada, on Faunataril siiski õigus teha lisatöö ilma Kliendi loata ja nõuda Kliendilt selle eest tasu tingimusel, et antud piirhinda ei ületata ning lisatööde eest võetavad kulud on mõistlikud. Vaatamata eelnevale ei ole Faunataril kohustust teha lisatöid, isegi kui see osutub vajalikuks.

6. Maksetingimused

Klient peab Teenuse eest tasuma hiljemalt lemmikloomale järeletulemise ajaks. Kui Klient ei tasu Teenuse eest kokkulepitud ajal, peab Klient tasuma viivist vastavalt kehtivale intressiseadusele ning hüvitama Faunatarile tehtud vajalikud kulutused.

7. Teenuse tühistamine

Kui Klient soovib broneeritud aega tühistada, saab ta seda teha tasuta 24 tundi enne Teenuse osutamist. Tühistamine toimub kas telefoni teel või kauplust isiklikult külastades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui broneering tühistatakse hiljem kui 24 tundi enne broneeritud aega, on Faunataril õigus nõuda Kliendilt tühistamistasu 30 eurot.

 

8. Lemmikloomahaigused, vigastused ja muud probleemid

Lemmiklooma haigestumise, vigastuse, surma, kadumise või muul põhjusel (nt ärajooksmine) tekitatud kahju eest vastutab Klient või lemmiklooma omanik, välja arvatud juhul, kui kahju on põhjustatud Faunatari hooletusest või tahtlikkusest. Lemmiklooma haigestumise või vigastuse korral või muudes probleemsetes olukordades püüab Faunatar Kliendiga ühendust võtta tema poolt edastatud kontaktandmete kaudu.

Klient vastutab selle eest, et tema või tema poolt volitatud isik oleks Teenuse osutamise ajal esitatud kontaktandmetega kättesaadav. Faunataril on õigus, kuid mitte kohustus viia lemmikloom enda valitud loomaarsti juurde ravile. Samuti on Faunataril õigus nõuda Kliendilt ravi ja ravimitega seotud kulud ja transporditasud täies ulatuses, välja arvatud juhul, kui kahju on põhjustatud Faunatari hooletusest. Lisaks on Faunataril õigus Teenuse osutamine katkestada ja paluda omanikul lemmikule esimesel võimalusel järele tulla, kui Teenust ei saa looma tõttu (nt lemmiklooma käitumise pärast) ohutult teostada. Küll aga on Faunataril õigus nõuda tasu, nagu on kirjeldatud ülal jaotises "Teenuse hinnad".

Ülesse